Luchtkwaliteit, NO2, Regio Zuid-Holland Zuid

 

In Europees verband zijn afspraken gemaakt over de luchtkwaliteit

Volgens deze afspraken moet Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) ervoor zorgen dat Nederland de grenswaarden voor fijn stof (PM10 en PM2.5) en stikstofdioxide (NO2) tijdig haalt.

 

Voor NO2 mag de jaargemiddelde concentratie niet hoger zijn dan 40 microgram per kubieke meter

Op plekken waar verwacht wordt dat deze concentratie in dat jaar hoger is, moet het Rijk, provincie of een gemeente maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van de te hoge concentraties. Oplossingen bestaan dan ook meestal uit maatregelen aan wegen, zoals het bevorderen van een betere doorstroming.

 

Het doel is permanente verbetering van de luchtkwaliteit

'De Gezondheidsraad stelt in haar advies "Gezondheidswinst door schonere lucht" van februari 2018, dat er geen 'veilig niveau' van luchtverontreiniging is. Op basis daarvan zet het Rijk in op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit, waarbij wordt toegewerkt naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO). De WHO adviesnorm voor NO2 is hetzelfde als de EU-norm.

 

In de regio Zuid-Holland Zuid is nergens in 2020 de norm voor NO2 overschreden

Op basis van informatie over verkeersbewegingen en diverse andere factoren (zoals bijvoorbeeld de rijsnelheid, aanwezigheid van bebouwing, etc.) wordt berekend wat de te verwachten concentratie aan stikstofdioxide is in 2020 op verschillende plekken. Hiervoor worden de belangrijkste wegen bekeken. De kaart geeft hiervan een overzicht.

 

Voor de rode stippen geldt dat de grenswaarde wordt overschreden. Dit komt in 2020 nergens voor. De oranje stippen geven de aandachtslocaties weer. In 2020 komen ook geen aandachtlocaties voor.

 

Hoe vaak wordt deze kaart geactualiseerd

Deze kaart actualiseren we jaarlijks

 

Wanneer hebben we deze kaart geactualiseerd?

We hebben deze kaart op 01-07-2021 geactualiseerd

 

Als u nog vragen hebt, neem contact op met:

mevrouw A. Özbek

Adviseur luchtkwaliteit en geluid

Omgevingsdienst Zuid-Holland zuid

a.ozbek@ozhz.nl

 

De NSL-monitoringstool is de bron van deze gegevens

De concentraties op de kaart komen uit de NSL-monitoringstool van het ministerie van IenW, versie 2020. De monitoringsrapportage is bekend gemaakt op 21 december 2020.

 

Laat ons aub weten als u onjuiste informatie tegenkomt

De informatie op deze kaart gaat over de regio Zuid-Holland Zuid. De omgevingsdienst is verantwoordelijk voor de inhoud van deze kaart en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks iets tegen dat niet correct is of verouderd is, laat het ons aub weten. Neem hiervoor contact op met de hierboven genoemde contactpersoon.

 

Luchtkwaliteit, fijnstof, Regio Zuid-Holland Zuid

 

In Europees verband zijn afspraken gemaakt over de luchtkwaliteit

Volgens deze afspraken moet Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) ervoor zorgen dat Nederland de grenswaarden voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) tijdig haalt.

 

Voor PM10 mag de jaargemiddelde concentratie niet hoger zijn dan 40 microgram per kubieke meter

Daarnaast geldt voor PM10 een dagnorm van 50 microgram per kubieke meter. Deze norm mag 35 keer per jaar worden overschreden. De dagnorm wordt overschreden bij een jaargemiddelde concentratie van ongeveer 32 microgram per kubieke meter. 

 

Het doel is permanente verbetering van de luchtkwaliteit

'De Gezondheidsraad stelt in haar advies "Gezondheidswinst door schonere lucht" van februari 2018, dat er geen 'veilig niveau' van luchtverontreiniging is. Op basis daarvan zet het Rijk in op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit, waarbij wordt toegewerkt naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO). Daarom is op de kaart ook de WHO-norm aangegeven. De WHO adviesnorm voor PM10 ligt lager dan de geldende EU-norm. WHO adviseert een norm van 20 µg/m³ voor de jaargemiddelde concentratie van PM10.

 

In de regio Zuid-Holland Zuid is nergens in 2019 de norm voor PM10 overschreden

Op basis van informatie over verkeersbewegingen en diverse andere factoren (zoals bijvoorbeeld de rijsnelheid, aanwezigheid van bebouwing) is berekend wat de te verwachten concentratie aan fijn stof is in 2020 op verschillende plekken langs wegen. Het gaat hierbij om de belangrijkste wegen. De kaart geeft hiervan een overzicht. Uit de kaart blijkt dat nergens de EU-norm voor PM10 is overschreden. De WHO-norm is op bepaalde locaties overschreden.

 

Voor de rode stippen geldt dat de EU-norm wordt overschreden. Dit komt in 2020 nergens voor. De oranje stippen geven de aandachtslocaties op basis van de EU-norm weer. In 2020 komen ook geen aandachtlocaties voor. 

 

Hoe vaak wordt deze kaart geactualiseerd

Deze kaart actualiseren we jaarlijks

 

Wanneer hebben we deze kaart geactualiseerd?

We hebben deze kaart op 01-07-2021 geactualiseerd

 

Als u nog vragen hebt, neem contact op met:

mevrouw A. Özbek

Adviseur luchtkwaliteit en geluid

Omgevingsdienst Zuid-Holland zuid

a.ozbek@ozhz.nl

 

De NSL-monitoringstool is de bron van deze gegevens

De concentraties op de kaart komen uit de NSL-monitoringstool van het ministerie van IenW, versie 2020. De monitoringsrapportage is bekend gemaakt op 21 december 2020.

 

Laat ons aub weten als u onjuiste informatie tegenkomt

De informatie op deze kaart gaat over de regio Zuid-Holland Zuid. De omgevingsdienst is verantwoordelijk voor de inhoud van deze kaart en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks iets tegen dat niet correct is of verouderd is, laat het ons aub weten. Neem hiervoor contact op met de hierboven genoemde contactpersoon.