Luchtkwaliteit, NO2, Regio Zuid-Holland Zuid

 

Wat kunt u op deze kaart vinden?

Op basis van informatie over verkeersbewegingen en diverse andere factoren, zoals bijvoorbeeld de rijsnelheid, en aanwezigheid van bebouwing wordt berekend wat de te verwachten concentratie aan stikstofdioxide is in 2020 op verschillende plekken. Hiervoor worden de belangrijkste wegen bekeken. De kaart geeft hiervan een overzicht. Het doel is dat er in 2030 geen aandachtslocaties zijn en dat er geen grenswaarden worden overschreden. Uit de kaart blijkt dat in de regio Zuid-Holland Zuid nergens de norm voor NO2 is overschreden.

Hoe zijn de grenswaarden tot stand gekomen?

In Europees verband zijn afspraken gemaakt over de luchtkwaliteit. In dit verband moet Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) ervoor zorgen dat Nederland de grenswaarden voor fijnstof (PM10 en PM2.5) en stikstofdioxide (NO2) tijdig haalt.

Voor stikstofdioxide is bepaald dat de jaargemiddelde concentratie vanaf 2015 in de lucht niet hoger mag zijn dan 40 microgram per kubieke meter. Op plekken waar verwacht wordt dat deze concentratie in dat jaar hoger is, moet het Rijk , provincie of een gemeente maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

'De Gezondheidsraad stelt in haar advies "Gezondheidswinst door schonere lucht" van februari 2018, dat er geen 'veilig niveau' van luchtverontreiniging is. Op basis daarvan zet het Rijk in op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit, waarbij wordt toegewerkt naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO). De WHO adviesnorm voor NO2 is hetzelfde als de EU-norm.

Wat is de oorzaak van een te hoge concentratie?

Wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van de te hoge concentraties. Oplossingen bestaan dan ook veelal uit maatregelen aan wegen, zoals het bevorderen van een betere doorstroming.

Actualisatie frequentie

Jaarlijks

Datum laatste actualisatie

29-01-2019

Contactpersoon

mevrouw A. Özbek
Adviseur luchtkwaliteit en geluid
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
a.ozbek@ozhz.nl

Bron

NSL-monitoringstool van het ministerie van IenW, versie MT2018 (de monitoringsrapportage is bekend gemaakt op 19 december 2018).

Gebruiksbeperkingen

De informatie op deze kaart betreft uitsluitend de regio Zuid-Holland Zuid. De omgevingsdienst is verantwoordelijk voor de inhoud van deze kaart, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks iets tegen dat niet correct of verouderd is? Dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Neem hiervoor contact op met de hierboven genoemde contactpersoon.

Luchtkwaliteit, fijnstof, Regio Zuid-Holland Zuid

 

Omschrijving

In Europees verband zijn afspraken gemaakt over de luchtkwaliteit. In dit verband moet Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) ervoor zorgen dat Nederland de grenswaarden voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) tijdig haalt.

Voor fijn stof is bepaald dat de concentratie vanaf juni 2011 gemiddeld per jaar niet hoger mag zijn dan 40 microgram per kubieke meter (het jaargemiddelde). De dagnorm (50 microgram per kubieke meter) wordt overschreden bij een jaargemiddelde concentratie van ongeveer 32 microgram per kubieke meter.

'De Gezondheidsraad stelt in haar advies "Gezondheidswinst door schonere lucht" van februari 2018, dat er geen 'veilig niveau' van luchtverontreiniging is. Op basis daarvan zet het Rijk in op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit, waarbij wordt toegewerkt naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO). Daarom is op de kaart ook de WHO-norm aangegeven. De WHO adviesnorm voor PM10 ligt lager dan de geldende EU-norm. WHO adviseert een norm van 20 µg/m³ voor de jaargemiddelde concentratie van PM10.

Op basis van informatie over verkeersbewegingen en diverse andere factoren (zoals bijvoorbeeld de rijsnelheid, aanwezigheid van bebouwing) wordt berekend wat de te verwachten concentratie aan fijn stof is in 2020 op verschillende plekken langs wegen. Het gaat hierbij om de belangrijkste wegen. De kaart geeft hiervan een overzicht. Uit de kaart blijkt dat nergens in de regio Zuid-Holland Zuid de EU-norm voor PM10 is overschreden. De WHO-norm is op bepaalde locaties overschreden.

Voor de rode stippen geldt dat de EU-norm wordt overschreden. Dit komt in 2020 nergens voor. De oranje stippen geven de aandachtslocaties op basis van de EU-norm weer. In 2020 komen ook geen aandachtlocaties voor.

Actualisatie frequentie

Jaarlijks

Datum laatste actualisatie

29-01-2019

Contactpersoon

mevrouw A. Özbek
Adviseur luchtkwaliteit en geluid
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
a.ozbek@ozhz.nl

Bron

NSL-monitoringstool van het ministerie van IenW, versie MT2018 (de monitoringsrapportage is bekend gemaakt op 19 december 2018).

Gebruiksbeperkingen

De informatie op deze kaart betreft uitsluitend de regio Zuid-Holland Zuid. De omgevingsdienst is verantwoordelijk voor de inhoud van deze kaart, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Neem hiervoor contact op met de hierboven genoemde contactpersoon.

 

Luchtkwaliteit, fijnstof, Regio Zuid-Holland Zuid

Omschrijving

Vanaf 1 januari 2015 moet het bevoegd gezag de luchtkwaliteit toetsen aan de grenswaarde voor fijn stof met een diameter van 2,5 micrometer en kleiner (PM2,5). Dit geldt bijvoorbeeld voor het nemen van een besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning of bij het opstellen van een bestemmingsplan. Voor de vergunningverlening en de ruimtelijke ordening is alleen de jaargemiddelde grenswaarde voor PM2,5 van belang. De waarde bedraagt 25 µg/m³ (microgram per kubieke meter), bepaald als jaargemiddelde concentratie.

Deze kaart geeft de jaargemiddelde concentraties weer voor PM2,5 in 2017. De PM10- en PM2,5-concentraties hangen sterk samen. De fractie PM2,5 maakt tenslotte onderdeel uit van het PM10. De gemiddelde achtergrondconcentraties van PM2.5 liggen in Nederland tussen de 13 en 16 µg/m3. In het stedelijk gebied zijn de PM2.5 -concentraties hoger, namelijk 15-19 µg/m3. De verwachting is dat de concentraties de komende jaren verder zullen dalen. Lokaal komen soms hogere concentraties voor. Dit komt met name door de bijdrage van het verkeer aan de PM2.5 -concentraties. Deze locaties liggen dan ook langs drukke wegen, snelwegen en verkeersknooppunten.

'De Gezondheidsraad stelt in haar advies "Gezondheidswinst door schonere lucht" van februari 2018, dat er geen 'veilig niveau' van luchtverontreiniging is. Op basis daarvan zet het Rijk in op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit, waarbij wordt toegewerkt naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO). Daarom is op de kaart ook de WHO-norm aangegeven. De WHO adviesnorm voor PM2.5 ligt lager dan de geldende EU-norm. WHO adviseert een norm van 10 µg/m³ voor de jaargemiddelde concentratie van PM2.5.

Actualisatie frequentie

Jaarlijks

Datum laatste actualisatie

29-01-2019

Contactpersoon

mevrouw A. Özbek
Adviseur luchtkwaliteit en geluid
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
a.ozbek@ozhz.nl

Bron

NSL-monitoringstool van het ministerie van IenM, versie MT2018 (de monitoringsrapportage is bekend gemaakt op 19 december 2018).

Gebruiksbeperkingen

De informatie op deze kaart betreft uitsluitend de regio Zuid-Holland Zuid. De omgevingsdienst is verantwoordelijk voor de inhoud van deze kaart, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Neem hiervoor contact op met de hierboven genoemde contactpersoon.