Omschrijving

Op de kaart wordt de ligging van de wettelijk gezoneerde industrieterreinen aangegeven. In de Wet geluidhinder wordt beschreven aan welke regels voldaan moet worden om een industrieterrein de status 'gezoneerd' te geven (artikel 53). Het doel van zonering is het ruimtelijk scheiden van industrieterreinen waarop bedrijven zijn gevestigd die veel lawaai veroorzaken (de zogenaamde (grote) lawaaimakers) enerzijds en anderzijds woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Rondom de gezoneerde terreinen ligt een wettelijke zone. De kaartlaag waarop deze zones zijn weergegeven is eveneens opgenomen in de viewer (zie kaartlaag zones gezoneerde industrieterreinen). Ter plaatse van de zonegrens en daar buiten mag de geluidbelasting vanwege het industrieterrein niet hoger zijn dan 50 dB(A) etmaalwaarde.

U kunt het beste beide kaartlagen aanvinken om een goed beeld te krijgen van de geluidzones bij gezoneerde industrieterreinen.

Op een gezoneerd terrein mogen geen geluidgevoelige bestemmingen ontwikkeld worden (zoals woningen).  Binnen de wettelijk vastgestelde zones van deze industrieterreinen zijn ruimtelijke ontwikkelingen niet per definitie uitgesloten. Onderzoek naar industrielawaai is in dat geval verplicht.

Ontwikkelingen

Ten opzichte van de vorige versie hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden:

 • IT Bleskensgraaf is aangepast
 • IT Rivierdijk-Oost is aangepast
 • IT Rivierdijk-West is aangepast
 • IT RWZI Zwijndrecht is verwijderd
 • Industrieterrein Puttershoek is opgesplitst in twee industrieterreinen met twee zones. Het ene terrein heet "Puttershoek" en het andere "Kampers (Oosthavenzijde 5
 • IT Spuidijk is verwijderd

  

Actualisatie frequentie

Jaarlijks

Datum laatste actualisatie

26-03-2020

Contactpersoon

De adviseurs geluid van de Unit Omgevingskwaliteit van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, bereikbaar via: geluid@ozhz.nl

Gebruiksbeperkingen

De informatie op deze kaart betreft uitsluitend de regio Zuid-Holland Zuid. De op deze kaart weergegeven gebieden zijn zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht, maar niet te gebruiken bij een schaal kleiner dan 1:10:000. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is verantwoordelijk voor de inhoud van deze kaart, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Neem hiervoor contact op met de hierboven genoemde contactpersoon.

Bij verschillen tussen ruimtelijkeplannen.nl en deze kaart is ruimtelijkeplannen.nl leidend.

Omschrijving

Op de kaart worden de wettelijk zones aangegeven die rondom gezoneerde industrieterreinen liggen, zoals voorgeschreven in artikel 53 van de Wet geluidhinder. De kaartlaag met gezoneerde industrieterreinen is eveneens opgenomen in de viewer. U kunt deze het beste beide aanvinken om een goed beeld te krijgen van de geluidzones bij gezoneerde industrieterreinen.

Het doel van zonering is het ruimtelijk scheiden van industrieterreinen waarop bedrijven zijn gevestigd die veel lawaai veroorzaken (de zogenaamde (grote) lawaaimakers) enerzijds en anderzijds woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Ter plaatse van de zonegrens en daar buiten mag de geluidbelasting vanwege het industrieterrein niet hoger zijn dan 50 dB(A).

Op een gezoneerd terrein mogen geen geluidgevoelige bestemmingen ontwikkeld worden (zoals woningen).  Binnen de wettelijk vastgestelde zones van deze industrieterreinen zijn ruimtelijke ontwikkelingen niet per definitie uitgesloten. Onderzoek naar industrielawaai is in dat geval verplicht. Buiten deze wettelijke zones hoeft geen onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting vanwege het gezoneerd industrieterrein omdat gegarandeerd kan worden dat de geluidbelasting dan minder dan 50 dB(A) etmaalwaarde bedraagt.

Ontwikkelingen

Ten opzichte van de vorige versie hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden:

 • De zone van IT Bleskensgraaf is aangepast
 • De zone van Rivierdijk-Oost is aangepast
 • De zone van Rivierdijk-West is aangepast
 • RWZI Zwijndrecht en de bijbehorende zone is verwijderd
 • Industrieterrein Puttershoek is opgesplitst in twee industrieterreinen met twee zones. Het ene terrein heet "Puttershoek" en het andere "Kampers (Oosthavenzijde 5).

Actualisatie frequentie

Jaarlijks

Datum laatste actualisatie

26-03-2020

Contactpersoon

De adviseurs geluid van de Unit Omgevingskwaliteit van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, bereikbaar via: geluid@ozhz.nl

Gebruiksbeperkingen

De informatie op deze kaart betreft uitsluitend de regio Zuid-Holland Zuid. De op deze kaart weergegeven aandachtsgebieden zijn zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht, maar niet te gebruiken bij een schaalkleiner dan 1:10:000. Indien een ontwikkeling in de directe omgeving van de zonegrens is gelegen wordt geadviseerd contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is verantwoordelijk voor de inhoud van deze kaart, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Neem hiervoor contact op met de hierboven genoemde contactpersoon.

Bij verschillen tussen ruimtelijkeplannen.nl en deze kaart is ruimtelijkeplannen.nl leidend.